Werkgroepen

Veel leden van het Platform willen graag nauwer betrokken, zeker bij een thema dat hen interesseert. Via werkgroepen kan dit nu. In zo’n werkgroep brengt het Platform experten en geïnteresseerden samen. De werkgroep bepaalt zelf wat ze doet rond het thema: noden in kaart brengen, een studiedag opzetten, uitwisselingsmomenten of intervisie organiseren, etc. Het Platform zorgt voor de financiële ondersteuning en een betrokken bestuurslid rapporteert aan het bestuur. Een werkgroep heeft een initiële looptijd van 2 à 3 jaar, kan van focus verschuiven en dus verschillende resultaten opleveren.

Momenteel lopen er vijf werkgroepen.

Werkgroep onderzoek

Het Platform wil verder inzetten op het uitwisselen van kennis en ervaring over taalbeleid gebouwd op wetenschappelijke inzichten. Het Platform ambieert ook kennisvormend te zijn. Deze werkgroep wil een kennisagenda opstellen, contact leggen en onderhouden met onderzoekers en waar mogelijk het netwerk van het Platform inzetten voor het verzamelen van data en de verspreiding van de resultaten. Uit deze werkgroep kunnen ook ideeën groeien voor nieuwe werkgroepen. Lees meer over deze werkgroep. 

Werkgroep meertaligheid in het hoger onderwijs

Het Platform lanceert een werkgroep rond meertaligheid in het hoger onderwijs. De eerste focus ligt op Engels als onderwijstaal. De werkgroep lanceerde in maart 2020 een enquête over taalbeleid en -praktijk in Vlaanderen en Nederland en formuleerde daaruit verder actiepunten. Enkele andere pistes liggen voor de hand (Engels in het Nederlandstalig onderwijs (bv. bronnenmateriaal en cursussen), ondersteuning van docenten die in het Engels lesgeven). Lees meer over deze werkgroep. 

Werkgroep kennisdeling

Het Platform lanceert een werkgroep rond kennisdeling. Deze werkgroep wil mee de schouders zetten rond het verzamelen en verspreiden van goede praktijken. Deze werkgroep wil daarnaast deze goede praktijken ook borgen op de website kennisdelingtaalbeleid.org. Lees meer over deze werkgroep. 

Werkgroep Nederlands als wetenschapstaal

Het Platform wil inzetten op het Nederlands als wetenschapstaal door mee haar schouders te zetten onder een corpus Academisch Nederlands met zowel gesproken (hoorcolleges) als geschreven (syllabi) materiaal. Lees meer over deze werkgroep. 

Werkgroep redactieraad

De redactieraad heeft tot doel de websites – zoals laatste nieuws en bibliografie – en nieuwsbrief van het Platform te stofferen. Ze zijn ook betrokken bij de werkgroep kennisdeling. Lees meer over deze werkgroep.