Nederlandse Taalunie

De Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands, met als belangrijkste werkterreinen: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld. Op www.taaluniversum.org vind je meer informatie, ook over taalbeleid en taalachterstanden.

Andere platforms / netwerken

Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden

Het Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden (Nacv) is een netwerk voor deskundigheidsbevordering, professionalisering en profilering van iedereen die professioneel betrokken is bij het onderwijs in academische vaardigheden.

LOPON2

LOPON2 is de Vlaams/Nederlandse vereniging voor lerarenopleiders primair onderwijs Nederlands en Nederlands als tweede taal.

HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

De Vlaams/Nederlandse stichting HSN Conferentie Onderwijs Nederlands organiseert jaarlijks een tweedaagse conferentie over het vak Nederlands en taalbeleid. Er zijn verschillende parallelle programmakolommen waaronder ook een voor het hoger onderwijs en een halve kolom voor de lerarenopleiding Nederlands.

Netwerk Didactiek Nederlands

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap en daarbuiten.

Het Platform Taalgericht Vakonderwijs

Medewerkers van instellingen en (vak)docenten wisselen ervaringen uit met Taalgericht vakonderwijs, reflecteren op resultaten, en maken samen nieuwe plannen. Het Platform Taalgericht Vakonderwijs is bovendien een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in Taalgericht vakonderwijs. De site bevat literatuur over taalgericht vakonderwijs, lesbeschrijvingen en producten.

Taalwebsites

Academische vaardigheden verbeteren van studenten en docenten

Het Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV), voorheen bekend als Noordster, biedt ondersteuning voor docenten en studenten in het hoger onderwijs:

  • Voor studenten bevat het HACV een groot aantal hand-outs met aanbevelingen en richtlijnen voor de aanpak van schrijfopdrachten en andere communicatieve taken, zoals presenteren, interviewen, schrijfstrategieën en bronverwijzing.
  • Voor docenten bieden we hulpmiddelen om studenten training te geven in communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling), en ideeën en suggesties om opdrachten te integreren in het vakonderwijs.

De Taalwinkel

De Taalwinkel is hét online taaladviespunt van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

Examens

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

logo CNaVT

Het CNaVT is een internationaal erkend certificaat voor studenten die buiten het Nederlandse taalgebied Nederlands leren. Het is een project van de Taalunie.

Buitenlandse studenten kunnen onder andere een examen afleggen op academisch vlak. Het examen Educatief Startbekwaam omvat de taalvaardigheid die nodig is bij aanvang van een opleiding aan een universiteit of hogeschool met het Nederlands als voertaal. Dit examen is gerelateerd aan het B2-niveau van het Europese Referentiekader voor moderde vreemde talen (ERK).

Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal
Het Staatsexamen Nt2 programma II is een examen Nederlands voor mensen die een andere moedertaal hebben en op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen van dit Staatsexamen NT2 II kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen studeren in het hoger onderwijs.