Bevraging: onderzoek naar taalbeleid in het hoger onderwijs

4 november 2020 door Pieterjan Bonne

De werkgroep onderzoek zoekt hulp bij het in kaart brengen van onderzoek dat in Nederland en Vlaanderen is gedaan (of lopende is) naar taalbeleid, taalvaardigheid en taalontwikkeling van studenten, taalondersteuning en docentprofessionalisering in het hoger onderwijs.

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft een werkgroep Onderzoek ingesteld om de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk op dit terrein te dichten. Het inventariseren van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar taalbeleid in het hoger onderwijs is een van de eerste taken van deze werkgroep. We willen in dit stadium in kaart brengen welke onderzoekers, onderwijsinstituten en onderzoeksinstituten onderzoek doen, of hebben gedaan, naar taalbeleid in het hoger onderwijs.

Doe jij onderzoek op dit terrein? Dan zou je ons enorm helpen door deze vragenlijst uiterlijk 17 november 2020 in te vullen.

De onderzoeksonderwerpen waar we naar op zoek zijn, bestrijken een breed terrein, om enkele voorbeelden te geven:

 • de (institutionele) organisatie, vormgeving en implementatie van taalbeleid;
 • taalbeleid hoger onderwijs in een meertalige context;
 • professionalisering van docenten hoger onderwijs in taalontwikkelend lesgeven;
 • de taalvaardigheid(sontwikkeling) van studenten in het hoger onderwijs;
 • effectmeting van taalondersteuning en andere taalbeleidsinterventies in het hoger onderwijs;
 • didactische vraagstukken van academische en professionele taalvaardigheid.

Het onderzoek kan gericht zijn op een hogeronderwijsinstelling, een opleiding of een deel van een opleiding. Voor alle duidelijkheid, we richten ons op alle opleidingen van het hoger onderwijs, dus van hogescholen en universiteiten.

We hopen van harte dat je wil meewerken aan deze inventarisatie en zien de ingevulde vragenlijst met belangstelling tegemoet.

We willen dit onderzoek graag vermelden op de website van het platform en zo mogelijk ook ontsluiten. Bij het invullen van de vragenlijst wordt gevraagd om akkoord te gaan met het vermelden van de gegevens die je doorgeeft over het onderzoek (naam onderzoeksinstituut, naam en titel onderzoeker, onderzoeksthema’s) en bijbehorende publicaties (titelbeschrijvingen) op de website van het platform.

De antwoorden op de vragen over het platform en de werkgroep uit de vragenlijst zullen anoniem worden verwerkt.

Wil je meer weten, mail dan de verantwoordelijke werkgroepleden voor de inventarisatie. Zij maken graag een bel- of MS Teamsafspraak!

Cindy Kuiper  (c.a.j.kuiper@saxion.nl) en Wilma van der Westen (w.m.c.vanderwesten@hhs.nl)

Nadere informatie:

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (www.taalbeleidhogeronderwijs.org) is een platform voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen op het terrein van taalbeleid in het hoger onderwijs. Door middel van kennisdeling en kennisvorming wil het Platform bijdragen aan initiëring en verdere ontwikkeling van instellingsbreed taalbeleid in het hoger onderwijs met als doel vergroting van het studiesucces en verhoging van de kwaliteit van hoger onderwijs.

In het kader van kennisdeling en kennisvorming heeft het platform een website kennisdeling ontwikkeld www.kennisdelinghogeronderwijs.org. Daarnaast wil het platform de uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op het vlak van taalbeleid en taalvaardigheid van studenten uit het hoger onderwijs optimaliseren of op gang brengen. De werkgroep heeft onder andere de taak onderzoek op het vlak van taalbeleid hoger onderwijs in kaart te brengen, te bundelen en via de website van het platform toegankelijk te maken.

We zien nadrukkelijk een ondersteunende en intermediaire rol van de werkgroep hierin. Enerzijds door (eventuele) lacunes in het wetenschappelijk of praktijkgerichtonderzoek te signaleren vanuit onze kennis van de onderwijspraktijk. Anderzijds door vragen die in de onderwijspraktijk leven en onderzoek behoeven, te verwoorden en kenbaar te maken aan onderzoekers/onderzoeksinstituten. Zo willen we dragen aan kennisvorming: wat is de onderzoeksbehoefte vanuit de praktijk van taalbeleid en taalondersteuning in het hoger onderwijs?

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Evelyne van der Neut, Hogeschool Rotterdam (tevens bestuurslid),
 • Cindy Kuiper, Saxion Hogeschool,
 • Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool (oprichter en ex-voorzitter van het platform),
 • Lien Van Achter, Hogeschool Gent (tevens bestuurslid) en
 • Frank van Splunder, Universiteit Antwerpen (tevens bestuurslid)