Oproep voor nieuwe bestuurders

19 juli 2019 door Pieterjan Bonne

Het Nederlands/Vlaams Platform staat open voor nieuwe bestuursleden als algemeen bestuurslid of in een specifiekere rol (vice-voorzitter, secretaris, externe vertegenwoordiging). Het bestuur hoopt ook meer expertise rond onderzoek en meertaligheid in het hoger onderwijs te werven.

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar pieterjan.bonne@arteveldehs.be met twee documenten: een cv met relevante ervaringen in taalbeleid en een korte motivatie van maximaal 1 A4 (redenen, visie over de toekomst/richting van het Platform). Neem tot 15 november 2019 de tijd om alles door te mailen.

Bestuursleden moeten zich scharen achter het doel van het Platform: een plaats zijn waar medewerkers en beleidmakers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen met betrekking tot taalbeleid te delen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Hierbij horen activiteiten zoals opzetten en organiseren van kennismanagement, initiatieven nemen om het belang en de ontwikkeling van taalbeleid te ondersteunen. Lees hieronder meer over de doelen van 2020 (voorlopig) en 2019. Als algemeen bestuurslid verwacht het Platform ongeveer 50 uur werk in een jaar. Hieronder valt het bijwonen en voorbereiden van minstens 2 bestuursvergaderingen en het meewerken aan de organisatie en invulling van (eigen) studiedagen of -namiddagen, het opnemen van een rol in het bestuur of het participeren in een werkgroep.

 

Doelen 2020

Als eerste subdoel wil het Platform verder aan kennismanagement doen. Het Platform wil de website kennisdeling.org verder uitbouwen. Er zijn nog enkele hiaten die gevuld moeten worden.

Ten tweede wil het Platform een werkgroep piloteren rond Engels in het hoger onderwijs. Het eindresultaat wordt bepaald volgens de noden van de deelnemers aan de werkgroep. De werkgroep wordt getrokken door minstens een bestuurslid dat de afstemming met het bestuur verzorgt.

ls derde subdoel wil het Platform verder het belang en de noodzaak van taalbeleid onder de aandacht brengen. Net zoals voor het eerste en tweede subdoel, wil het Platform dit doen via onder andere studiedagen en ontmoetingsmomenten.

Om de doelen te bereiken, zet het Platform in op onderstaande activiteiten. Deze behelzen aan de ene kant de activiteiten van het Platform, maar aan de andere kant ook de werking.

  • Betrokkenheid in minstens twee studiedagen. Het Platform gaat proberen een Platformdag der platformen te organiseren (samenbrengen van elle platformen, netwerken en fora die gelijkaardige doelen hebben) en een dag met studentenraden rond het belang van taalbeleid.
  • Het lanceren van een werkgroep Engels in het hoger onderwijs.
  • Het opstellen van een kennisagenda.
  • De uitbouw van de website kennisdeling.org

Doelen 2019

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een plaats waar medewerkers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen te delen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen rond taalbeleid. Het Platform ziet in die opdracht drie subdoelen.

Als eerste subdoel wil het Platform verder aan kennismanagement doen. Na initiële stappen zoals interviews en verkenning in 2016 en 2017 en met de vele materialen beschikbaar op de website, ontwikkelde het Platform in 2018 een overzichtelijk, digitaal aanbod van gedocumenteerde good practices. Het Platform wil deze inzet continueren, alsook nieuwe stappen zetten met een nieuw project (zie ook bijlage 4 – Projectvoorstel ‘Lessen uit kennismanagement’).

Ten tweede wil het Platform meer aandacht creëren voor onderzoek door de groep onderzoekers een platform te bieden om elkaar te ontmoeten en hun resultaten te presenteren. De effectmeting van taalbeleid alsook de bundeling van onderzoek verdienen meer aandacht en hopelijk kan het Platform hierin faciliteren ondanks de eerste, weinig succesvolle initiatieven in 2018.

Als derde subdoel wil het Platform verder het belang en de noodzaak van taalbeleid onder de aandacht brengen. Net zoals voor het eerste en tweede subdoel, wil het Platform dit doen via onder andere studiedagen en ontmoetingsmomenten. Hierbij wil het Platform niet alleen zelf studiedagen organiseren bij hoger onderwijsinstellingen (die zo intern promotie kunnen maken én heel wat occasionele geïnteresseerden uit de eigen instelling kunnen aantrekken), het Platform ziet zich ook als facilitator voor interne studiedagen waarbij deelnemers via het Platform als externe kunnen aansluiten en die in het kader van kennisdeling resultaten kunnen opleveren. Ze neemt hierbij verder een rol in de discussie rond het Engels als onderwijstaal.