Oproep kandidaten voor bestuurders Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

20 november 2018 door Pieterjan Bonne

Het Nederlands/Vlaams Platform staat open voor nieuwe bestuursleden. In eerste instantie zoekt het bestuur algemene bestuursleden, maar er zijn ook mogelijkheden om specifiekere rollen op te nemen eenmaal in het bestuur. Het bestuur hoopt ook meer expertise rond meertaligheid en Engels in het hoger onderwijs te werven, maar ook rond onderzoek.

Bestuursleden moeten zich scharen achter het doel van het Platform: een plaats zijn waar medewerkers en beleidmakers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen met betrekking tot taalbeleid te delen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Hierbij horen activiteiten zoals opzetten en organiseren van kennismanagement, initiatieven nemen om het belang en de ontwikkeling van taalbeleid te ondersteunen en een rol opnemen in de discussie rond Engels in het hoger onderwijs. Lees hieronder meer over de doelen van 2018. Als algemeen bestuurslid verwacht het Platform ongeveer 50 uur werk in een jaar. Hieronder valt het bijwonen en voorbereiden van minstens 2 bestuursvergaderingen, het meewerken aan de organisatie en invulling van (eigen) studiedagen of -namiddagen.

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar pieterjan.bonne@arteveldehs.be met twee documenten: een cv met relevante ervaringen in taalbeleid en een korte motivatie van maximaal 1 A4 (redenen, visie over de toekomst/richting van het Platform). Neem tot 10 december de tijd om alles door te mailen.

Doelen 2019 (voorlopig)

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een plaats waar medewerkers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen te delen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen rond taalbeleid. Het Platform ziet in die opdracht drie subdoelen.

Als eerste subdoel wil het Platform verder aan kennismanagement doen. Na initiële stappen zoals interviews en verkenning in 2016 en 2017 en met de vele materialen beschikbaar op de website, ontwikkelde het Platform in 2018 een overzichtelijk, digitaal aanbod van gedocumenteerde good practices. Het Platform wil deze inzet continueren, alsook nieuwe stappen zetten met een nieuw project (zie ook bijlage 4 – Projectvoorstel ‘Lessen uit kennismanagement’).

Ten tweede wil het Platform meer aandacht creëren voor onderzoek door de groep onderzoekers een platform te bieden om elkaar te ontmoeten en hun resultaten te presenteren. De effectmeting van taalbeleid alsook de bundeling van onderzoek verdienen meer aandacht en hopelijk kan het Platform hierin faciliteren ondanks de eerste, weinig succesvolle initiatieven in 2018.

Als derde subdoel wil het Platform verder het belang en de noodzaak van taalbeleid onder de aandacht brengen. Net zoals voor het eerste en tweede subdoel, wil het Platform dit doen via onder andere studiedagen en ontmoetingsmomenten. Hierbij wil het Platform niet alleen zelf studiedagen organiseren bij hoger onderwijsinstellingen (die zo intern promotie kunnen maken én heel wat occasionele geïnteresseerden uit de eigen instelling kunnen aantrekken), het Platform ziet zich ook als facilitator voor interne studiedagen waarbij deelnemers via het Platform als externe kunnen aansluiten en die in het kader van kennisdeling resultaten kunnen opleveren. Ze neemt hierbij verder een rol in de discussie rond het Engels als onderwijstaal.

 

Doelen 2018

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een plaats waar medewerkers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen te delen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen rond taalbeleid. Het Platform ziet in die opdracht drie subdoelen.

Als eerste subdoel wil het Platform aan kennismanagement doen. Na initiële stappen zoals interviews en verkenning in 2016 en 2017 en met de vele materialen beschikbaar op de website, wil het Platform in 2018 een overzichtelijk, digitaal aanbod doen van de reeds voorgestelde en gedocumenteerde good practices. Zie ook bijlage 5 – projectplan ‘Ondersteuning kennismanagement taalbeleid’.

Als tweede subdoel wil het Platform verder het belang en de noodzaak van taalbeleid onder de aandacht brengen door studiedagen en ontmoetingsmomenten. Hierbij wil het Platform niet alleen zelf studiedagen organiseren bij hoger onderwijsinstellingen (die zo intern promotie kunnen maken én heel wat occasionele geïnteresseerden uit de eigen instelling kunnen aantrekken), het Platform ziet zich ook als facilitator voor interne studiedagen waarbij deelnemers via het Platform als externe kunnen aansluiten en die in het kader van kennisdeling resultaten kunnen opleveren.

Als derde subdoel ziet het Platform een rol in de discussie rond het Engels als onderwijstaal. Zonder stelling te nemen voor of tegen (en dus zonder bruggen met partners op te blazen), wil het Platform een platform bieden om goede aanpakken te delen, kansen, meerwaarde, risico’s en (tegen)argumenten te bespreken. Via dit doel wil het Platform de eerste twee subdoelen terug onder de aandacht brengen: het belang van een goed taalbeleid en het detecteren van good practices. Het Platform wil ook verkennen hoe ze haar eigen doelen communiceert rond taalbeleid Engels en Nederlands.